NegoSmart

KULLANIM ŞARTLARI & GİZLİLİK

Uygulama

Bu uygulama hizmet sağlayıcısı çözümü (bundan sonra “eSourcing Sistemi”), Kullanıcının, NegoSmart Bilişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “NegoSmart”) web sayfası www.negosmart.com üzerinden giriş yaptıktan sonra https//negosmart.scanmarket.com adresine yönlendirildiği ve Scanmarket A/S şirket tescil no. CVR 26716381, Solbjerg Hedevej 39, DK-8355 Solbjerg (bundan sonra “Scanmarket”) tarafından Kullanıcının kullanımına sunulan eSourcing Sistemidir.

Bu sistemin kullanımı ve/veya bunun tamamının veya bir kısmının kullanımı için her türlü lisans NegoSmart aracılığıyla Scanmarket tarafından Kullanıcıya sunulur ve iş bu kayıt ve şartlara tabiidir. İş bu şartlar dışında; kullanıcının Sipariş, kabul, satın alım süresindeki vb. özel veya genel şartlarla ilgili yapacağı herhangi bir bildirim NegoSmart tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe bu Şartlardan sapma olarak görülmeyecektir. NegoSmart, bu koşulları ve/veya eSourcing Sisteminin kullanımı için belirlenmiş olan esasları önceden bildirmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Terminoloji

eSourcing Sisteminin lisans sahipleri bundan sonra Kullanıcı veya Kullanıcılar olarak anılacaktır. eSourcing Sisteminde düzenlenen bir işleme atıf yaparak Kullanıcı tarafından davet edilen İhale Katılımcıları/Taraflar bundan sonra Teklif Sahipleri olarak anılacaktır. eSourcing Sistemi aksi özel olarak belirtilmedikçe Kullanıcıya bir ASP (Uygulama Hizmet Sağlayıcısı) çözümü olarak kullanılabilir kılınan tüm Scanmarket elektronik işlem türlerini içerir.

Lisans Kapsamı

Lisans anlaşması, Kullanıcının çalışanına veya belirli sayıdaki çalışanlarına; anlaşmaya konu olan eSourcing Sistemi üzerinden RFx (e-Bilgi ve e-Teklif Toplama Talebi), Sözleşme Yönetimi, eAuction (eİhale) Gold / eAuction (eİhale) Platinum, tekli işlem(ler),vb. işlemleri yapma hakkını verir. Kullanıcı, lisans anlaşmasını ve NegoSmart’ın yürürlükte olan güncel lisans bedeli veya işlem bedelini ödemeyi kabul eder. Ek kullanıcılar, lisans kapsamının genişletilmesi ve ilave lisans veya işlem bedelinin ödenmesi suretiyle eSourcing Sistemine erişim hakkı kazanırlar. Lisans kullanım hakkı, Kullanıcının tüzel kilişiği ile sınırlandırılmıştır ve Kullanıcının gerçek kişi olduğu durumlarda bu lisans, sadece, söz konusu gerçek kişiye ait Vergi Numarası altında istihdam edilen çalışan veya çalışanları tarafından kullanılabilir. Kullanıcı, kullanım hakkını, başka gerçek veya tüzel kişilere ve/veya gerçek veya tüzel kişilerin çalışan veya çalışanlarına, hiçbir şekilde; satamaz, kiralayamaz, kullanması için izin veremez, başka yollarla devredemez ve temlik edemez.

e-Sourcing Sistemine Erişim

Kullanıcıyla NegoSmart arasında işbu kayıt ve şartları içeren bir lisans anlaşması sonuçlandırıldıktan sonra Kullanıcı, eSourcing Sistemine erişim kazanmak için özel bir parola ve sipariş onayıyla fatura alır. Kullanıcının lisans ücretini ödememesi durumunda NegoSmart, bu lisans anlaşmasının bir ihlali olarak değerlendirilmemek üzere, Scanmarket aracılığıyla, Kullanıcıya eSourcing Sistemine erişim vermeyi reddedebilir ve/veya Kullanıcının eSourcing Sistemine olan erişimini kesebilir.

Süre ve Süre Dolumu

Bu lisans anlaşması; 12, 24 ya da 36 ay süreyle geçerlidir. Lisans anlaşması bitim süresinden 30 gün önce, lisans@negosmart.com e-posta adresine kullanıcı tarafından yapılacak yazılı bir bildirim ile sonlandırılabilir, aksi taktirde mevcut lisans süresi kadar yenilenir. Aylık Lisans ücreti, ilgili ayın başlangıcından önce tahakkuk ettirilecektir ve NegoSmart 12 aylık dönemler halinde fiyat değişim hakkını saklı tutacaktır. Kullanıcı bir ”Satın Alım Emri” (PO) ya da benzerini kullanıyorsa PO’yu, sözleşmenin 12. 24. ve 36. ayının başlangıcından önce NegoSmart’ın eline geçecek şekilde göndermelidir. Sözleşmenin 12. 24. ve 36. aylarının başlangıcından önce PO NegoSmarta gönderilmemişse, fatura gönderirken NegoSmart önceki PO numarasını kullanma hakkı ya da alternatif olarak NegoSmart’ın PO numarası içermeyen fatura gönderme hakkı vardır.

Ödeme

Üzerinde anlaşılan lisans ücreti vadesi fatura tarihidir ve fatura tarihinden itibaren 14 gün içerisinde hesap kapatılmalıdır. Ödeme süresinin geçirildiği durumda, tutar NegoSmart’ın banka hesabına yatırılıncaya kadar Kullanıcı her bir ay ve bu ayın kesiri için %1,5 tutarında faiz ödeyecektir.

Kullanıcı Hakları

Kullanıcı, Kullanıcı ile NegoSmart arasında olan ve ödemesi gerçekleştirilmiş lisans anlaşması kapsamındaki sürüme ait işlemleri yapma hakkına sahiptir.

Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı lisanslı eSourcing Sistemini, sadece sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde satın almaya hazırlandığı mal veya hizmetlerle ilgili kullanabilir. Kullanıcı, zararın karşılanması talebi gerekçeleriyle ilgisi olmayan hasar talepleri dahil olmak üzere Kullanıcı tarafından başlatılan işlemlerin sonucu olarak ve sonuçlandırılan veya sonuçlandırılmayan anlaşmaların neticesi olarak üçüncü tarafların veya kamu mercilerinin NegoSmart aleyhine bulunduğu her türlü talep için NegoSmart’ı tazmin edecektir. Kullanıcının NegoSmartı tazmini, yasal masraflar dahil olmak üzere avukat ücretleri ve mahkeme masrafları için tahakkuk ettirilen maliyetleri de kapsar.

NegoSmart ve Scanmarket’in Sorumluluk Muafiyeti

Scanmarket A/S ve NegoSmart A.Ş. aşağıdaki durumların sonucunda ortaya çıkan zararları karşılama sorumluluğundan feragat eder: Anasayfada dizgi hataları, üçüncü taraf bilgileri, spesifikasyonlarda, davetlerde vb. hatalı bilgilerde eSourcing sisteminde, Scanmarket’teki teknik hatalardan, bilgisayar virüsü veya arızasından kaynaklanan eksik işlevsellikler. Scanmarket ve NegoSmart A.Ş., sonuçlandırılan veya sonuçlandırılmayan anlaşmaların neticesinde ortaya çıkan zararların tazmin talebi dahil olmak üzere, Kullanıcı tarafından başlatılan işlemler, Kullanıcı, Teklif sahipleri, üçüncü şahıs veya kamu mercileriyle ilgili olarak herhangi bir zararı tazmin etme sorumluluğundan ve diğer tüm sorumluluklardan feragat ederler. NegoSmart A.Ş., vergiler ve yasal vb. yükümlülükler dahil olmak üzere, kamu mercilerine karşı veya ihaleler, rekabet vb. ile ilgili yasal mevzuatın gözetilmemesi sonucunda Kullanıcıya ya da Tedarikçilere tahakkuk eden herhangi bir cezai müeyyidenin sorumluluğundan ve olası zararların tazmininden feragat eder. Scanmarket, Danimarka Ürün Sorumluluk Yasasının zorunlu hükümlerine uygun olarak ürün sorumluluğunu kabul eder, ama tüm diğer temellerdeki ürün sorumluluğunu reddeder. NegoSmart’ın zararı karşılama sorumluluğu işletme zararı, kar kaybı, veri kaybı ve benzeri kayıplar dahil olmak üzere hiçbir çeşit dolaylı veya nihai kaybı içermez. NegoSmart’ın zararı karşılama sorumluluğunun tutarı, sorumluluk zemininin ortaya çıktığı zamandan önceki 3 aylık dönem sırasında Kullanıcının NegoSmart’a ödediği lisans ücretini aşamaz.

NegoSmart ve Scanmarket’in Yasal Durumu

NegoSmart, Scanmarket’tan aldığı lisans verme hakkıyla Kullanıcıya lisanslı eSourcing Sistemini, sadece hizmetlerin ve/veya ürünlerin satın alımı ve satışı amacıyla kullanım imkanını verir. Sonuç olarak, ne Negosmart ne de Scanmarket potansiyel bir Teklif Sahibinin bayisi, temsilcisi veya departmanı ya da Teklif Sahibini başka bir yolla bağlayan veya Teklif Sahibi tarafından bağlanan taraflar olarak değerlendirilemez. Malların ve/veya hizmetlerin satın alımı ve/veya satışı için olan tüm anlaşmalar doğrudan Kullanıcı ile Teklif Sahibi arasında yapılır. Scanmarket, Teklif Sahibi ile sözleşme yapmaya hak sahibidir.

Geçici Kesinti

Scanmarket, eSourcing sisteminde, donanımında vb. ayarlama ve güncelleştirme yapmak, hataları düzeltmek vb. amacıyla her Pazar 00.01 ile 06.00 arasında eSourcing Sistemine erişimi kesmeye yetkilidir. Bu zaman dilimi dışında Scanmarket gerekli ve acil hata düzeltmesi amacıyla eSourcing Sistemine erişimi kesmeye (geçici olarak ve bu eylem ihmal olarak değerlendirilmemek üzere) hak sahibidir. Scanmarket, her türlü kesintiyi mümkün olduğunca kısa tutmayı amaçlar ve bu kesintileri mümkün olduğunca normal çalışma saatleri dışında gerçekleştirmeye çaba gösterir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Aktarımı/Saklanması

NegoSmart ve veri işleyicisi olarak Scanmarket, lisans anlaşmasının ifasının bir parçası olarak kendilerine ulaşan her türlü; kişisel veriyi (Danimarka Hükümeti Yasaları Kapsamında), ticari sırrı, iş fikrini, iş ilişkilerini ve diğer gizli bilgileri, kanuni bir zorunluluk olmadığı ve/veya müşterinin izni alınmadığı sürece, gizli tutar. Bu hüküm lisans anlaşmasının süresinin dolmasından sonra da geçerlidir. Sistemimize alıcı ve/veya satıcı olarak kayıt olmanız durumunda; adınız, soyadınız, e-posta adresiniz vb. paylaştığınız tüm kişisel verilerinize, platformumuz üzerinde katılacağınız/katıldığınız tüm işlemlerde sistemimize girdiğiniz diğer tüm verileriniz dahil olmak üzere, tam erişimimizin olacağını ve tarafımızca saklanacağını kabul etmiş sayılırsınız.

Sözleşmenin İhlali

Kullanıcı sözleşmede maddi ihlal yaptığında NegoSmart lisans anlaşmasını bildirimde bulunmadan sonlandırmaya hak sahibidir. Sözleşmenin maddi ihlali, vadesi gelen ücretlerin ödenmemesi ve eSourcing Sisteminin kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir zamanda yürürlükte olan esasların gözetilmemesini kapsar . Sonlandırma durumunda NegoSmart, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre zararlarının tazmin edilmesi hakkına sahiptir. Kullanıcı önceden ödediği lisans ücretlerinin kendisine tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep edemez.

Mücbir Sebepler

Hiçbir taraf, bu lisans anlaşması altındaki yükümlülükleri veya sonlandırmalarının yangın, deprem ve diğer doğal afetler, grev, ulaşım anlaşmazlıklarından kaynaklanan gecikme, her türlü yasama veya yönetmelik düzenlenmesi, engelleme, boykot ve benzeri durumlar dahil olmak, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolünün dışındaki nedenlerden kaynaklanan hiçbir ihlalden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

Geçersizlik

Bu şartlarda yer alan bir ya da daha fazla hükmün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi durumunda tüm diğer şartlar taraflar arasında geçerli olarak kalır. Bu durumda, Taraflar geçersiz hükmü/hükümleri geçerli olan(lar)la değiştirecek ve bunlar, geçersiz hüküm(ler)deki nesnel ve yasal pozisyonu mümkün olduğunca takip edecektir.

Mahkeme Yeri ve Tercihi

Bu lisans anlaşması Türkiye Cumhuriyet yasalarına tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır. Bu lisans anlaşmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlıklar; kişisel verilerin korunması ile ilgili hususlar hariç, İstanbul Mahkemelerinde çözülecektir. Bununla beraber, işbu hüküm CISG (Milletlerarası Satım Hukuku) dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarının uluslararası, özel hukuk kurallarıyla ilgili değildir. Bununla beraber, NegoSmart Kullanıcının iş yaptığı yerin yargı dairesindeki mahkemede yasal işlem yapmaya yetkilidir.

Scroll to Top