NegoSmart

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 

Şirketimiz NegoSmart Bilişim Hizmetleri A.Ş.’ye, “Şirket”, ait www.negosmart.com web sitesinde bulunan formlar aracılığıyla; adınız, soyadınız, adresiniz, kullanıcı adınız, IP adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bazı genel kişisel veriler toplanmaktadır.  

Toplanan kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz NegoSmart Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Şirket)’nin veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta olup bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi, hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır. 

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Şirketimiz kişisel verilerinizi; Şirketimize ait www.negosmart.com web sitesini ziyaret ettiğinizde “Tedarikçi Kayıt Formu” ile “İş Başvurusu e-Anket Formu”nu doldurmanız ve Şirketimiz tarafından sunulan platform hizmetlerinin tarafınızca kullanımı amacıyla doğrudan tarafınızca aktarılmak suretiyle elde etmektedir. 

Web sitemizde yer alan “Tedarikçi Kayıt Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçi olma taleplerinizin cevaplanmasına ve bu konuda sizlerle iletişim kurmaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

Web sitemizde yer alan “İş Başvurusu e-Anket Formu”nu kendi inisiyatifiniz ile doldurmak suretiyle bize aktarmış olduğunuz kişisel verileriniz, Şirketimize iletmiş olduğunuz iş başvurusu taleplerinizi değerlendirmeye, başvurunuzun uygun bulunması durumunda sizlerle yeniden iletişime geçmeye ve iş başvuru süreçlerini yönetmeye yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.  

Kişisel Veri İşleme Amacı

 

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen hukuki gerekçeler kapsamında; platform hizmetlerimizin kullanımı ile ilgili anlaşma hükümlerini yerine getirmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak ve gerekli hallerde sizlerle yeniden iletişime geçmek, talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgilendirilmeniz, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmek, hizmetlerimiz ile ilgili tedarikçi ve iş ortaklığı taleplerinizin cevaplanması ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da yer alan temel ilkeler çerçevesinde; hizmetlerimizi sunabilmek, Şirketimize iletmiş olduğunuz taleplerinizi cevaplandırmak, sonuçlandırmak ve sizlerle iletişime geçmek, Tedarikçi Kayıt Formu’nu doldurarak platformumuza üye olmanız durumunda ihale ve satın alma platformundan faydalanabilmeniz için platformumuzu kullanan alıcılarla paylaşmak amacıyla kullanmakla birlikte,;  gerekli denetleme ve raporlamalar için bağlı bulunduğumuz veri işleyicisi ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve kanunen yetkilendirilmiş resmi merciler ve gerçek kişiler gibi üçüncü kişilerle paylaşabilmekte ve yurtdışına aktarılabilmektedir. 

Bu aktarım SSL güvenlik protokolüyle şifrelenerek sağlanmaktadır; sonrasında veriler, Amazon AWS isimli sağlayıcının Irlanda ülkesinin Dublin şehrinde konumlu bulunan 

·         ISO 27001:2013 (Güvenlik Yönetimi)

·         ISO 27017:2015 (Bulut Bilişime Özgü Güvenlik Kontrolleri)

·         ISO 27018:2014 (Kişi Tanımlama Bilgisi Koruması)

belgelerine sahip sunucularda barındırılmakdadır. AWS’in, SOC2 Tip II denetleme prosedürleri çerçevesinde, güvenlik programı kriterlerine uygunluğu yılda 2 defa denetlenmektedir

Tüm veriler, bir haftalık tam yedekleme ve günlük artımlı yedeklemelerle, günlük olarak yedeklenir. Veritabanı işlem günlüğü dosyaları (log kayıtları) her 15 dakikada bir yedeklenir.

Duran tüm veriler şifreli olarak saklanır ve tüm hassas veriler veri tabanında şifrelenir. Bir müşterinin başka bir müşterinin verilerine erişememesini sağlayan kendi benzersiz şifreleme anahtarı vardır.

Nitelikli bir üçüncü şahıs tarafından yıllık bir sızma testi yapılır ve herhangi bir bulgu derhal düzeltilir. Güncel olan özet, istek üzerine müşterilere sunulur.

NEGOSMART’ın canlı sunucularla bağlantısı %100 kesilmiş bir test ve bir de hazırlama platformu vardır. Bu nedenle test ortamında müşteri verileri mevcut değildir. Tüm yeni özellikler, üretime alınmadan önce test sunucusunda ardından da hazırlama sunucusunda test edilir.

Verilerin güvenliği ve gizliliği konusunda gerekli taahhütler ilgili firmaların hizmet sözleşmelerinde belirtilmiştir.

 

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

 

Sizler veri sahibi olarak Kanun ve yürürlükte bulunan sair mevzuat çerçevesinde Şirketimize başvurarak kendiniz ile ilgili; 

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme,

f. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. 

 

İlgili Kişi Haklarının Kullanılmasına İlişkin Başvuru

Verisi, veri sorumlusu NEGOSMART’ın talimatları uyarınca işlenen her ilgili kişi KVKK’nın 11.maddesi kapsamındaki haklarını kullanmak amacıyla KVKK’nın 13.maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuruda bulunma hakkına sahiptir. Veri sorumlusu NEGOSMART, bu başvuruyu en geç 30 (otuz) gün içerisinde kabul veya gerekçesini açıklamak kaydıyla reddetmek zorundadır. Ancak bu başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını karşılaması gerekmektedir.

Herhangi bir ilgili kişinin başvurusunun geçerli bir başvuru olarak kabul görmesi için;

·         İlgili kişinin bizzat kendisi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle Türkçe dilinde, yazılı olarak veya

·         Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da

·         İlgili kişi tarafından NEGOSMART’a daha önce bildirilen ve NEGOSMART’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya

·         NEGOSMART tarafından, başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir.

Yine bir başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak kabul edilip değerlendirilmesi için içerisinde aşağıdaki hususların hepsinin yer alması gerekmektedir.

·         İlgili kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise ıslak imzası,

·         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

·         Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

·         Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

·         İlgili kişiye ait talebin konusu.

Bu nedenle KVKK’nın 11.maddesi uyarınca ilgili kişilere tanınan hakların kullanılabilmesi için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Tebliği’nde düzenlenen unsurların tamamını taşıyacak şekilde bir başvurunun, işbu Politikada yer alan iletişim ve adres bilgileri kullanılarak iadeli taahhütlü posta yoluyla, şahsen gelip bizzat başvurularak ya da güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla elektronik posta yoluyla Şirketimize iletilmesi gerekmektedir.

İlgili kişiler, işbu aydınlatma metni veya Şirketimizin diğer kişisel veri koruma uygulamalarına ilişkin herhangi bir soru veya endişeleri bulunması ya da haklarına ilişkin bir talepleri bulunması halinde, Şirketimize info@negosmart.com veya negosmart@hs01.kep.tr adreslerinden ulaşabilirler.

 

 

Scroll to Top